«

»

Роздрукувати Запись

На території Ізюмської об’єднаної територіальної громади розпочато двомісячник з укладання колективних договорів у 2021 році

Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради звертає увагу роботодавців, голів профспілок та представників трудових колективів

 Протягом лютого — березня проводиться двомісячник з укладання колективних договорів. Рекомендуємо до 1 квітня 2021 року переглянути і внести зміни та доповнення до діючих колективних договорів, а також, у разі розробки колективного договору вперше або на новий строк, враховувати положення Територіальної, Генеральної і галузевих угод, законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні» та інші.

У сфері трудових відносин та продуктивної зайнятості рекомендуємо до включення у колективні договори норм щодо:

 — запровадження попереджувальних заходів для запобігання на підприємствах, незалежно від форми власності та господарювання, масових звільнень працюючих з ініціативи роботодавця;

— погодження питання скорочення більше 5% працівників протягом року з відповідним вищим органом профспілки;

— підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років, а також проводити професійну перепідготовку та підвищувати кваліфікацію працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення;

— підвищення мотивації до праці. З цією метою не допускати необґрунтованого встановлення неповного робочого дня (тижня). У випадках тимчасових фінансово-економічних труднощів зменшувати тривалість робочого часу на період не більше трьох місяців, з оплатою відпрацьованого часу відповідно до вимог чинного законодавства України, але не менше законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати;

— передбачення умов та механізму захисту прав своїх працівників у разі передачі частини робіт стороннім організаціям;

— обґрунтованого застосування строкових договорів, сумісництва, прийому працівників на тимчасову роботу тощо.

— запровадження стимулів  для працевлаштування та стажування молоді.

У сфері оплати праці :

Врахувати, що на 2021 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 року № 1082-IX, встановлені наступні розміри мінімальної заробітної плати:

  • у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 грн., з 1 грудня – 6500 грн.
  • у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 грн., з 1 грудня — 39,12 грн.

Довідково: норма тривалості робочого часу у разі 40- годинного робочого тижня на 2021 рік становитиме 1994 год.

Рекомендуємо для підприємств, установ, організацій шляхом домовленостей передбачати норми щодо:

— визначення системи оплати праці;

 Увага , це важливо!

В даний час на підприємствах області все більшого поширення набувають безтарифні системи оплати праці. Найпоширенішим їх прикладом є грейдова та акордна системи оплати праці.

Для мінімізації ризиків від її впровадження дуже важливо на рівні колективного договору закріпити:

— попереднє (не менше ніж за 3 місяці ) інформування профспілкового комітету про плановані зміни в організації оплати праці на підприємстві (ст. 49 – 4 КЗпП) та працівників — не менше ніж за 2 місяці (ст. 32 КЗпП) ;

— безпосередню участь профспілкового комітету в розробці критеріїв оцінки посад і професій для віднесення до певної групи грейдів і в проведенні оцінки посад;

— конкретного розміру тарифних ставок (посадових окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення.  Важливо! Мінімальна тарифна ставка (посадовий оклад) не може бути нижчою рівня прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (з 01.01.2021 р. — 2270 грн). На підприємствах, в організаціях не бюджетної сфери всіх форм власності тарифна ставка робітника I розряду встановлюється у розмірі: — визначеному відповідною галузевою угодою. Для галузей, де не укладено галузеві угоди, або їх положення не регулюють розмір тарифної ставки робітника I розряду, — на рівні, що не менше як на 10% перевищує визначений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум для працездатної особи;

— встановлення переліку доплат і надбавок в розмірах не нижче передбачених законодавством, Генеральною, галузевими угодами;

— заходів, спрямованих на збільшення частки оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг;

— вжиття невідкладних заходів у випадку утворення заборгованості із заробітної плати та зі сплати єдиного соціального внеску:

— складання погодженого з первинною профспілковою організацією графіку погашення заборгованості;

— розробки, спільно з профкомом, заходів для повного повернення боргів з виплати заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та єдиного соціального внеску;

— надання роботодавцем на вимогу виборних профспілкових органів інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації у разі затримки виплати заробітної плати;

— своєчасної видачі, за зверненням працівників, довідок про суму заборгованої заробітної плати;

— у разі необхідності, встановити підсумований облік робочого часу, визначити категорії працівників, для яких він встановлюється, а також обліковий період (місяць , квартал , півріччя, рік ) (ст. 61 КЗпП , наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 138 від 19.04 . 2006р.); розробити Положення про застосування підсумованого обліку робочого часу, яке зробити додатком до колективного договору.

У сфері охорони праці та здоров’я  слід приділити увагу питанням:

— вжиття комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, промисловим аваріям і пожежам, забезпечення джерел та обсягів їх фінансування, не менше передбаченого законом, чинними галузевими та територіальними угодами, контроль профспілок за виконанням зазначених заходів;

— спрямування коштів на охорону праці в обсязі не менше законодавчо встановленого мінімального рівня витрат на охорону праці – для не бюджетних організацій —  не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік{частина третя ст. 19 в редакції Закону  України «Про охорону праці» від 02.06.2011 р.№ 3458-VI }; для бюджетних організацій —  визначення конкретної суми з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації {частина четверта ст. 19 в редакції Закону України  від 28.12.2014р. № 77-VIII }

— оздоровлення працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці ;

— організації для працівників та представників профспілок на підприємстві, в організації чи установі необхідного навчання з питань охорони праці.

— організації своєчасного і кваліфікованого надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і аварій на виробництві, створення служб гігієни праці;

— безперешкодного доступу до робочих місць представників відповідної профспілки для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, соціально-економічних прав працівників;

— недопущення притягнення до відповідальності працівників внаслідок вчинених ними належним чином дій щодо захисту своїх прав з питань охорони праці, або працівників, які відмовились від виконання роботи чи залишили роботу і мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їх життя чи здоров’я, життя та здоров’я інших людей;

— організації профілактичної роботи для попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

— стимулювання окремих працівників, колективів, які є активістами здорового способу життя у боротьбі зі шкідливими звичками;

— визначення переліку робіт, де через умови виробництва працівнику неможливо установити перерву для відпочинку і харчування, передбачити створення умов для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;

— забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, а також миючими та знезаражуючими речовинами;

— своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці (не рідше 1 разу на 5 років), узгодження профкомом графіків її проведення та результатів атестації, контроль за наданням працівникам пільг і компенсацій за шкідливі (особливо шкідливі) та важкі умови праці за результатами атестації робочих місць, ознайомлення працівників з результатами атестації робочих місць та долучення наказів про результати атестації до особистої справи працівників;

— участі представників первинних профспілкових організацій у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, аналізу причин виробничого травматизму і професійної захворюваності, виявлення прихованих нещасних випадків, не допущення випадків безпідставного звинувачення самих потерпілих.

У сфері соціального захисту, соціальних прав і гарантій працівників.

 Рекомендуємо включати до колективних договорів положення щодо:

— надання додаткових, порівняно із законодавством, трудових і соціально-побутових пільг для працівників (додаткові оплачувані відпустки, пільги за вислугу років, вихідну допомогу, виплату у зв’язку з виходом на пенсію, компенсації (на придбання ліків, твердого палива, оплату комунальних платежів) для ветеранів праці, інвалідів, сімей з дітьми-інвалідами) тощо;

— надання додаткових пільг та компенсацій працівникам, які приймають або приймали участь в АТО, та членам їх родин; (Слід врахувати, що за працівниками,  призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони працювали на час призову.

 Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік п.12, ст..12 вказаного Закону України).

— надання допомоги ветеранам праці, війни, військової служби, інвалідам, малозабезпеченим працівникам, сім’ям з дітьми, пенсіонерам;

— відрахування коштів на рахунки виборних органів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу (не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці);

— забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України від 08.09.2005 № 2866-ІV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

— забезпечення роботодавцями повного виконання обов’язку щодо офіційного документального оформлення фактичних трудових відносин з працівниками та виплати їм заробітної плати, збереження та передачі до архівних установ документів особового складу.

Колективні договори, зміни та доповнення до них в обов’язковому порядку підлягають повідомній реєстрації. Нагадуємо, що в Порядок  повідомної реєстрації  колективних договорів (угод) внесено зміни згідно з постановою КМУ від 21 серпня 2019 року № 768.

Повідомну реєстрацію колективних договорів (угод) підприємств, організацій та установ, розміщених на території Ізюмської об’єднаної  територіальної громади, проводить Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради за  адресою: м. Ізюм вул.. Соборна 20. Роз’яснення з цього питання можна отримати зателефонувавши на номер: (05743) 2-25-52.

Постійне посилання на цю статтю: http://upszn-izyum.gov.ua/?p=6464