Роздрукувати Страница

Колективний договір управління

 

 

Н А П И С

ПРО  ПОВІДОМЧУ  РЕЄСТРАЦІЮ

КОЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРУ

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО: 

УПРАВЛІННЯМ  ПРАЦІ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ  ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОЛЕКТИВНИЙ  ДОГОВІР

МІЖ  АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ  КОЛЕКТИВОМ

УПРАВЛІННЯ  ПРАЦІ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ

 ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на  2013 – 2017 роки

Реєстраційний номер _______ від  “___ ” ___________________ 20___ р.

Примітки або рекомендації реєструючого органу

____________________________________________________________________________________________________

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення  

Ізюмської міської ради                                                                                         Н.П Петрова.

КОЛЕКТИВНИЙ  ДОГОВІР

МІЖ  АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ  КОЛЕКТИВОМ

УПРАВЛІННЯ  ПРАЦІ  ТА  СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ  ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на  2013 – 2017 роки

Чисельність працюючих на підприємстві:  68

 

   Адреса:                                                                                         Прийнятий на зборах

вул. Соборна, 20  м. Ізюм                                                             трудового колективу

Харківська обл.                                                                              протокол № 1

64300 Україна                                                                                від 26 грудня 2012 року

т. (05743) 2-22-33       

 Вид діяльності:      Соціальний захист НАСЕЛЕННЯ

 Від трудового колективу:                                                            Від адміністрації: 

Голова профспілкового                                                               Начальник управління

комітету                                                      

 ____________ Я.В.Максимова                                                    ________ Н.П.Петрова

 «___»___________20___ р.                                                             «____»__________20___ р.

                                                       м. Ізюм

 Опис документів

що знаходяться  в колективному договорі УПСЗН

Ізюмської міської ради

№№

п/п

Найменування

документа

№№

сторінок

1. Розділ 1. Загальні положення
2. Розділ 2. В сфері діяльності Управління
3. Розділ 3. Забезпечення зайнятості працюючих
4. Розділ 4. Робочий час і час відпочинку
5. Розділ 5. Формування, регулювання і захист зарплати
6. Розділ 6. Охорона праці
7. Розділ 7. Розвиток соціальної сфери Управління
8. Розділ 8. Гарантії діяльності профорганізації
9. Розділ 9. Контроль за виконанням колдоговору
10. Додаток № 1
11. Додаток № 2
12. Додаток № 3
13. Додаток № 4
14. Протокол зборів трудового колективу
15. Протокол загальних зборів профспілкового комітету

 РОЗДІЛ  І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. Колективний договір укладений відповідно до Закону України «Про колективні договори і  угоди» та інших нормативно-правових актів України в сфері трудових відносин і визначає трудові, соціально-економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради.

            1.2. Метою колективного договору є забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності працівників Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (далі – Управління), створення соціального і матеріального добробуту, а також захисту прав та інтересів працівників, забезпечення безпечних умов праці, належного виробничого побуту працюючих, регулювання питань праці і заробітної плати в межах, передбачених діючим законодавством України.

1.3. Сторонами даного колективного договору є адміністрація Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради в особі начальника Управління, який має відповідні повноваження, і трудовий колектив Управління, інтереси якого представляє повноважений  профспілковий комітет, вибраний загальними зборами трудового колективу, в особі голови профспілкового комітету.

1.4. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

1.5. Сторони визнають колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних і трудових відносин між адміністрацією та трудовим колективом Управління протягом періоду дії колективного договору.

1.6. Дія колективного договору поширюються на всіх працівників Управління, незалежно від їх членства в профспілці і є обов’язковими для дотримання адміністрацією та працівниками Управління.

1.7. Колективний договір укладено на період 2013-2017 років і набуває чинності з 01 січня 2013 року.

Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не продовжуть дію чинного колективного договіру.

1.8. Зміни і доповнення до колективного договору в період дії вносяться в обов’язковому порядку в зв’язку зі змінами законодавства України, Генеральної, регіональної, галузевої  угод з питань, що є предметом колективного договору та за ініціативою однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення їх на спільному засіданні адміністрації та профспілкового комітету Управління.

1.9. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору сторони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

1.10. Жодна із сторін, що уклали колективний договір не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання по колективному договору або припиняють їх виконання.

1.11. Сторони забезпечують виконання положень колективного договору і несуть відповідальність за порушення і невиконання умов колективного договору у відповідності з вимогами ст.18 Закону України «Про колективні договори і угоди».

1.12. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 225 від 5 квітня 1994 року.

РОЗДІЛ ІІ

В СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ.

З метою виконання основних завдань, покладених на Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради згідно затвердженого Положення про управління, забезпечення дотримання  вимог законодавства з питань державної служби (служби в органах місцевого самоврядування) та боротьби з корупцією, а також єдиних вимог щодо професійної відповідності кандидатів на зайняття вакантної посади, участі у проведенні адміністративної реформи, координації здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,-

Адміністрація зобов’язується:

        2.1.   Забезпечити належні умови праці всіх працівників Управління.

         2.2. Забезпечити своєчасне і якісне виконання покладених на Управління завдань згідно затвердженого Положення і планів роботи Управління.

         2.3. Вдосконавлювати умови праці працівників Управління шляхом запровадження  передового досвіду та використання сучасної техніки .

      2.4. Забезпечити працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання покладених на них завдань в трудовій діяльності.

         2.5. За необхідністю направляти на підвищення кваліфікації працівників Управління у відповідні учбові заклади.

         2.6. Забезпечувати працівників Управління необхідними нормативно-правовими документами з метою своєчасного володіння вимогами діючого законодавства України з питань, що відносяться до компетенції Управління.

            2.7. Для вирішення трудових конфліктів залучати комісію по трудових спорах.

Склад комісії визначається в колективному договорі (додаток 4).

Профспілковий комітет зобов’язується:

         2.8. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку в Управлінні.

         2.9. Вносити пропозиції адміністрації щодо поліпшення умов праці працівників.

         2.10. Захищати права та інтереси працівників при розгляді трудових суперечок.

Працівники Управління зобов’язуються:

          2.11. Добросовісно і своєчасно виконувати свої службові обов’язки, не допускати вчинків, які дискредитують звання державного службовця і установу, як органа державної влади (місцевого самоврядування).

         2.12. Нести персональну відповідальність за виконання службових обов’язків і поставлених завдань.

         2.13. Удосконавлювати організацію своєї трудової діяльності і підвищувати професійний рівень.

         2.14. Утримувати в порядку своє робоче місце, дбайливо ставитися до майна установи.

         2.15. Додержуватися загальних правил поведінки державного службовця відповідно до Закону України «Про правила етичної поведінки».

РОЗДІЛ ІІІ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ.

Адміністрація зобов’язується:

3.1. Прийняття на роботу та звільнення з роботи здійснювати відповідно до вимог КЗпП України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», інших нормативних документів, що регламентують порядок  прийняття на службу в органах місцевого самоврядування.

            3.2.   Здійснювати  прийом на роботу, просування по службі працівників Управління  у  відповідності  з  Порядком  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантних посад державних службовців (органів місцевого самоврядування).

      3.3. Надавати  переважне  право  при  просування  по  службі спеціалістів більш високої кваліфікації та  професійного рівня.

            3.4. При зміні структури Управління повідомляти профспілковий комітет про майбутнє скорочення штату працівників не менш, як за три місяці. Про звільнення на цій підставі попереджувати працівника не менш, як за два місяці.

            3.5. Скорочення чисельності або штату працівників проводити тільки після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості в Управлінні (заповнення всіх вакансій).

            3.6. Змінювати чи запроваджувати новий режим роботи в Управлінні лише після погодження з профспілковим комітетом.

    Встановити норму тривалості робочого часу 40 годин на тиждень (в окремих випадках – іншу, дозволену чинним законодавством України).

РОЗДІЛ IV.

РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

4.1. Для працівників Управління встановлюється 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями.

4.2. За погодженням з профспілковим комітетом в Управлінні затверджується  такий графік роботи:

         початок роботи – 8 год. 00 хв.

         закінчення роботи – 17 год. 00 хв. (в п’ятницю – 15 год. 45 хв.)

         перерва  на обід з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.

         вихідні дні – субота, неділя.

        4.3. Напередодні святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП України) тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

            4.4. Облік явки працівників на роботу і виходу з роботи ведеться у спеціальному журналі Управління.

            4.5. Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день і цей день вважається прогулом.

         4.6. Умови роботи Управління регламентується Правилами внутрішнього  трудового розпорядку. (додаток № 1).

4.7. Робота у вихідні дні компенсується наданням іншого дня для відпочинку.

4.8. Доплату працівникам Управління за роботу в нічний час встановити у розмірі     35 % посадового окладу за кожну відпрацювану годину.

         4.9. Щорічні відпустки надаються відповідно до графіка, узгодженого з профспілковим комітетом і затвердженого начальником Управління.

         4.10. Тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менша, ніж 24 календарні дні.

4.11. Відпустки працівникам без збереження заробітної плати надаються у відповідності із ст.26 Закону України «Про відпустки».

РОЗДІЛ V

ФОРМУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ І ЗАХИСТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

         Джерелом оплати та матеріального стимулювання праці працівників Управління є фонд оплати праці, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Адміністрація зобов’язується:

            5.1. Оплату праці всіх категорій працюючих проводити згідно з посадовими окладами штатного розпису працівників Управління, який затверджується Ізюмським міським головою. Працівникам управління гарантується виплата посадового окладу не менше встановленої державою мінімальної заробітної плати.

         5.2. Посадові оклади працівників Управління встановити згідно схем посадових окладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

         5.3. Згідно Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», після прийняття Присяги встановлювати щомісячні надбавки за ранги державних службовців.

         5.4. Встановити щомісячну надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг в залежності від стажу державної служби ( служби в органах місцевого самоврядування) в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків (Закони України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

5.5. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення (постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року № 814).

5.6. Начальнику Управління в межах встановленого фонду оплати праці надається право встановлювати надбавку за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи згідно Положення про преміювання та надбавки (додаток № 2).

         У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни або правил поведінки державних службовців, зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшуються.

5.7. Преміювання працівників Управління та надання їм матеріальної допомоги, інших одноразових виплат здійснюється відповідно до розробленого «Положення про преміювання та надбавки» в межах фонду оплати праці (додаток № 2).

5.8. Виплачувати заробітну плату працівникам Управління не рідше двох разів на місяць:

— за   першу   половину місяця – 13   числа поточного місяця;

— за другу половину місяця – 27 числа поточного місяця.

Примітка : строки виплати заробітної плати встановлюються  колективним договором  не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів (ст.115 КЗпП України, Закон України «Про оплату праці»).

         При остаточному розрахунку за місяць надавати працівникам інформацію про нараховану суму за всіма видами виплат.

            5.9.  Здійснювати індексацію та компенсацію заробітної плати відповідно до законів України „Про індексацію грошових доходів населення” та „Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати”.

5.10. Забезпечити в Управлінні гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, положень про преміювання, виплати матеріальної допомоги, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

 

 1. ОХОРОНА ПРАЦІ.

         6.1. Охорона праці в Управлінні регулюється виконанням адміністрацією та всіма без винятку працівниками Закону України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Положення про навчання з питань охорони праці», «Положення про систему управління охороною праці», іншими нормативними документами.

6.2. За невиконання положень з охорони праці винні особи  притягаються відповідальності.

Адміністрація зобов’язується:

         6.3. Здійснювати навчання працівників з питань охорони праці та проведення інструктажів.

         6.4. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів з безпеки праці та виробничого середовища, створення безпечних і нешкідливих умов праці (додаток № 3).

         6.5. Сприяти проходженню медичних оглядів працівниками Управління.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

            6.6. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, пов’язаних з виконанням службових обов’язків і розробці заходів по їх попередженню.

 

Працівники управління зобов’язуються:

         6.7. Дотримуватися правил та інструкцій з охорони праці.

         6.8. Застосовувати в разі необхідності засоби індивідуального захисту.

         6.9. Проходити в установленому порядку медичні огляди.

         6.10. Повідомляти начальника Управління про настання нещасного випадку.

         6.11. Інформувати адміністрацію про аварійні ситуації з обладнанням та вживати заходи по їх усуненню з дотриманням правил безпеки.

РОЗДІЛ VII.

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  УПРАВЛІННЯ,

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

Адміністрація зобов’язується:

7.1. Надавати працівникам управління додаткові відпустки терміном до 3 діб без збереженням заробітної плати в разі:

— одруження;

— народження дитини;

— смерті близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей, батьків, братів, сестер, батьків чоловіка, дружини);

 

Профсоюзний комітет зобов’язується:

7.2. Інформувати трудовий колектив про наявність путівок в санаторій, будинки відпочинку і т.д. та їх розподіл.

         7.3. Організовувати заходи для колективного відпочинку працівників Управління в неробочий час, спортивні змагання, відзначення святкових дат.

         7.4 Аналізувати соціально-побутові умови працівників Управління та вносити пропозиції по наданню їм матеріальної допомоги за наявності коштів на ці цілі.

РОЗДІЛ VIII.

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

адміністрація зобов’язується:

         8.1. Сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкової організації.

8.2. Безкоштовно надавати голові профспілкової організації Управління  обладнання, приміщення, засоби зв’язку для забезпечення їх діяльності, проведення зборів, засідань тощо.

            8.3. Приймати централізовано через бухгалтерію від працівників Управління профспілкові внески за наявності письмової заяви кожного члена профспілки і перераховувати протягом 5 днів ці внески на рахунок обкому профспілки працівників державних установ.

         8.4. Надавати членам профспілкового комітету, не звільненим від своїх службових обов’язків,  вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для виконання ними своїх профспілкових обов’язків не менше ніж дві години на тиждень.

         8.6. Включати членів профспілкового комітету до складу атестаційної, конкурсної та інших комісій Управління.

         8.7. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору.

РОЗДІЛ ІХ.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

         9.1. Контроль за виконанням колективного договору проводиться  сторонами, які його уклали.

         9.2. Сторони, що підписали колективний договір, щорічно до 25 грудня звітують про його виконання.

Колективний договір підписали:

Від адміністрації    :                                                           Від профсоюзного комітету:

Начальник управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

                                   Н.П.Петрова

 

               Голова профспілкового комітету

               УПСЗН

Я.В.Максимова

«          »_____________ 20___р. «          »_____________ 20___р.

 

                                              

                                               Додаток № 1

до Колективного договору між адміністрацією

та трудовим колективом Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради на 2013 – 2017 рр.

 

Схвалено загальними зборами

трудового колективу                                                                                                     

«____»____________20___р                                                                                            м. Ізюм

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку працівників

 Управління праці та соціального захисту населення

Ізюмської міської ради

 1. Загальні положення

          1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен  має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.  Право на своєчасне одержання  винагороди за працю захищається законом.

         1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила) для працівників Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (далі — Управління), поширюються на всіх працівників Управління.

         1.3. Правила визначають функціональні обов’язки працівників Управління, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

         1.4. Для посадових осіб Управління Правила встановлюються з урахуванням Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну  службу».

Діяльність працівників грунтується на таких основних принципах:

-служіння територіальній громаді;

-поєднання місцевих і державних інтересів;

-верховенства права, демократизму і законності;

 -гуманізму і соціальної справедливості;

-гласності;

-пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

-рівних можливостей  доступу  громадян  до  служби  в  органах місцевого  самоврядування  з  урахуванням  їх  ділових  якостей та професійної підготовки;

-професіоналізму, компетентності,  ініціативності,   чесності, відданості справі;

-підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за  порушення   дисципліни   і   неналежне   виконання   службових обов’язків;

-дотримання прав місцевого самоврядування;

-правової і  соціальної  захищеності  посадових осіб місцевого самоврядування;

 -захисту інтересів відповідної територіальної громади;

-фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби  за рахунок коштів місцевого бюджету;

-дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян.

          1.5. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються начальником Управління  в межах наданих йому актами законодавства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

         1.6. Правила  внутрішнього трудового розпорядку для працівників Управління розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

         1.7. Правила є обов’язковими для всіх працівників Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради.

 1. Порядок прийняття і звільнення посадових осіб органу місцевого самоврядування та інших категорій працівників

         2.1. Право на роботу в Управлінні мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

         2.2. Порядок прийняття на роботу в Управління регулюється відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Прийняття на роботу в Управління на посади п’ятої-шостої категорій, передбачених статтею 14 зазначеного Закону, та на інші прирівняні до них посади проводиться  за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», крім випадків, передбачених іншими законами України.

         Інші працівники призначаються на посади та звільняються з них за наказом начальника управління без проведення конкурсного відбору.

         Просування по службі посадової особи Управління, яка зарахована до кадрового резерву чи пройшла стажування, може здійснюватися за наказом начальника Управління без конкурсного відбору.

          2.3. На роботу в Управлінні  не  можуть  бути прийняті особи, які:

         1) визнані судом недієздатними;

         2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

         3) які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

         4) які  у разі прийняття на роботу в Управлінні будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.

         Посадові особи Управління не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

         Інші обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України.

          2.4. Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які  поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

          2.5. Прийом на роботу посадових осіб Управління оформляється наказом по Управлінню, який оголошується працівнику під розписку.

          2.6. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

          2.7. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

         Строк випробування під час  прийняття  на роботу посадових осіб Управління не може  перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки — шести місяців. Умова про випробування повинна бути відображена в  наказі про прийняття на роботу.

         Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

     2.8. Громадяни України, які  вперше зараховуються на посаду до Управління, складають Присягу посадової особи органу місцевого самоврядування (далі – Присяга). Посадова особа Управління підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі за місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.

          2.9. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу, керівник відділу Управління зобов’язаний:

         — ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою праці;

         — ознайомити з  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

         — визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

         — роз’яснити працівникові його права й обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі  наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;

         — проінструктувати працівника щодо порядку використання комп’ютерних програм згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003  р. N 1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних  програм в органах виконавчої влади»;

         — проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил по охороні праці.

          2.10. На кожного працівника, який відпрацював понад п’ять днів, виписується трудова книжка. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 (з подальшими змінами).

         Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в кадровій службі. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника кадрової служби.

         2.11. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

          2.12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством України.

         Посадові особи Управління мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це начальника Управління письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація  Управління відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов’язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок.

         У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним  висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), трудовий  договір розривається у строк, про який просить працівник.

         За домовленістю між працівником і начальником управління трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

          2.13. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України, а також у разі:

        — відмови посадової Управління від складання Присяги (стаття 11 Закону);

       —  порушення умов реалізації права на роботу в Управлінні (стаття 5 Закону);

 • неподання відомостей або подання посадовою особою Управління неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін (стаття 13 Закону);
 • виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в Управлінні (стаття 12 Закону);
 • досягнення посадовою особою Управління граничного  віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 Закону).

         Рішення про припинення роботи в Управлінні може бути оскаржено посадовою особою порядку, визначеному законами України.

         2.14. В день звільнення відділ кадрів зобов’язани видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення, а відділ бухгалтерського обліку провести з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з наказом та законодавством з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи. Припинення трудового договору оформляється наказом по Управлінню.

         Керівник відділу Управління, в якому працівник працював, при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівником.

         2.15. Невиконання службових обов’язків, що заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, є підставою для відсторонення посадової особи Управління від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення посадової особи Управління від виконання повноважень за посадою приймається начальником управління  та оформлюється наказом.

         Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950. Якщо правомірність рішення про відсторонення посадової особи місцевого самоврядування від виконання повноважень за посадою не  підтверджується результатами службового розслідування, такий наказ скасовується.

         2.16. З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації, посадові особи Управління підлягають атестації в визначені терміни.

         Атестації не підлягають особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

         Атестаційна комісія створюється за наказом начальника Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради.

         Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування, оскаржувати, у разі незгоди, рішення атестаційної комісії міському голові протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.

         За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за  певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді.

         Результати атестації мають рекомендаційний характер.

         Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує начальнику Управління:

          1) визнати посадову особу атестованою;

         2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);

         3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

         4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади. 

    Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

         Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується міським  головою.

III. Основні обов’язки посадових осіб органу

місцевого самоврядування та інших працівників

          3.1. Правовий статус посадових осіб Управління визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в огранах місцевого самоврядування» та іншими законами України.

          3.2. Посадові особи Управління діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, і керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органу місцевого самоврядування прийнятими у межах їхньої компетенції, цими Правилами, тощо.

         3.3. Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

          3.4. Основними обов’язками посадових осіб Управління є:

-додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органу місцевого самоврядування;

-забезпечення  відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органу місцевого самоврядування;

-додержання прав та свобод людини і громадянина;

-збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

-постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

-сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, розпоряджень і доручень керівництва Управління та керівників відповідних відділів у межах визначених повноважень;

-шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до Управління, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органу місцевого самоврядування;

-недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Управління, місцевого самоврядування та держави;

-ініціатива та творчість у роботі;

-підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної структури підрозділу;

дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

-вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівника Управління;

 -утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

-збереження комунальної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

-виконання своїх посадових обов’язки чесно, неупереджено, не надаючи будь-яких переваг та не виявляючи прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти  антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

 

 

-діяти в межах своїх повноважень;

-у разі одержання доручення, яке  суперечить чинному законодавству, посадова особа Управління зобов’язана невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні — повідомити вищу за посадою особу;

-суворо дотримуватись  вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування).

         Працівники несуть також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

ІV. Права посадових осіб Управління

          4.1. Посадові особи Управління мають право:

-користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

-на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, співробітників і громадян;

-на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

-на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

-на безпечні  та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

-на соціальний і правовий захист;

-отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

-у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в Управлінні, отримувати від керівництва відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

— захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

5.Робочий час і його використання

          5.1. Нормальна тривалість робочого часу працівників Управління не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою та неділею.

         Відповідно до діючого режиму роботи в Управлінні встановлено такий трудовий розпорядок:

         — початок роботи з 8 години — протягом тижня;

         — перерва на обід з 12-00 години до 12-45 години — протягом тижня. Перерва не включається в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

         — кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер — о 17 годині , в п’ятницю — о 15 годині 45 хвилин;

         Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

          5.2. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи посадові особи Управління зобов’язані за наказом начальника управління з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується наданням дня відпочинку.

         5.3. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

         Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

         Працівникам — посадовим особам Управління надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. В разі наявності стажу державної служби понад 10 років посадовій особі надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством.

         Працівникам надаються також інші щорічні додаткові та соціальні відпустки відповідно до чинного законодавства.

         5.4. Черговість надання відпусток визначається графіком, який погоджується з профспілковим комітетом та затверджується начальником Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

         Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності Управління та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

         Графік доводиться до відома всіх працівників.    

   5.5. Надання відпусток працівникам оформляється наказом начальника Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради.

         5.6. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

         5.7. За наказом начальника Управління праці та соціального захисту населення Ізюмсьської міської ради посадові особи Управління можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається посадовій особі в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

         Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.

         У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

          5.8. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

          5.9. Забороняється в робочий час:

         — відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю.

6. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в праці

          6.1. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та за високі досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

         — оплата праці (надбавки, доплати, преміювання);

         — відзнаками начальника управління: «Грамотою», «Подякою»;

         — нагородження цінними подарунками.

 Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України. Заохочення оголошуються в розпорядженні міського голови, наказі начальника Управління і доводяться до відома працівника або всього колективу з занесенням до трудової книжки працівника.

        6.2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів міського бюджету. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

         6.3. За особливі трудові заслуги працівники Управління можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

         6.4. Питання щодо застосування заохочень до працівників Управління подається на розгляд начальнику Управління у встановленому порядку.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

          7.1. За порушення трудової дисципліни та цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких дисциплінарних заходів:

         — догана;

         — звільнення.

         Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

         До посадових осіб Управління за невиконання чи неналежне виконання службових  обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує орган місцевого самоврядування можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

         — попередження про неповну службову відповідність;

         — затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

          7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються начальником Управління та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

       7.3. Посадові особи керівного складу Управління зобов’язані вживати заходів щодо дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, загальних правил поведінки державного службовця та нормативно-правових актів України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства України.

        7.4. До застосування дисциплінарного стягнення начальник Управління або уповноважена ним особа повинна вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

          7.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення  працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування  його у відпустці.

         Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

         За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

         При обранні виду стягнення начальником Управління повинен враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

         Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

          7.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо  працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника за рішеннм начальника Управління не застосовуються.

VIІI. Заключні положення

         8.1. Питання, пов’язані з застосування Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією Управління в межах наданих їй прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом. Ці питання вирішються також трудовим колективом у відповідності з його повноваженнями.

          8.2. Адміністрація Управління систематично контролює виконання даних Правил. У випадку порушення або неналежного їх виконання вживає заходів дисциплінарного впливу у відповідності з чинним законодавством України.

          8.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома всіх працівників Управлінння під розпис.

 

Від адміністрації    :                                                               Від профсоюзного комітету:

 

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

                                                Н.П.Петрова

 

                   Голова профспілкового комітету

                   УПСЗН

Я.В.Максимова

«          »_____________ 20___р. «          »_____________ 20___р.

 

Додаток  № 2

до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради на 2013 – 2017 рр.

 

Схвалено загальними зборами

трудового колективу                                                                                                     

«____»____________20___р

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок преміювання, нарахування і виплати надбавок,     матеріальної допомоги  працівників управління  праці та соціального захисту населення

 Ізюмської міської ради

 

         Положення ˝Про порядок преміювання, нарахування і виплати надбавок, матеріальної допомоги працівників Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради на 2012-2017 роки ˝ розроблене відповідно до Закону України ˝ Про оплату праці ˝, ˝ Про державну службу ˝, Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ” (зі змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 212, Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 з метою стимулювання добросовісної праці працівників.

            Зазначене Положення спрямоване на підвищення матеріальної зацікавленості працюючих у покращенні якості виконуваних посадових обов’язків, функцій і завдань, та поширюється на усіх працівників Управління.

 1. Загальні положення про преміювання

1.1. Преміювання працівників Управління здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, встановлених Положенням про управління та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць.

1.2.Преміювання працівників Управління  проводиться за результатами роботи за місяць, крім того за виконання особливо важливих робіт працівнику може бути надана одноразова премія за рішенням начальника управління в межах встановленого фонду та економії фонду оплати праці.

1.3. Премії можуть надаватися до ювілейних, професійних і святкових дат у межах затверджених видатків на оплату праці.

1.4. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводится преміювання, премія не виплачується, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за становм здоровя.

 1. Показники преміювання

2.1. Працівники Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради преміюються за виконання таких показників:

— якісне та своєчасне виконання покладених на працівників обов’язків;

— ініціативність та творчий підхід до виконання посадових обов’язків та окремих доручень адміністрації;

— високий рівень виконавчої та трудової дисципліни;

— високий рівень знань та вміння їх застосовувати у роботі;

— організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни, отримувачів державних соціальних допомог та інших громадян, які потребують допомоги;

— участь в складані та виконанні бюджетного кошторису та державних соціальних програм;

— шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників, додержання високої культури спілкування та етики державного службовця.

2.2. Показники зниження або позбавлення премії:

— невиконання в строк розпоряджень та доручень керівництва управління;

— несвоєчасний розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян;

— невиконання в строк затвердженого індивідуального плану роботи;

— порушення строків розгляду документів;

— порушення виконавчої або трудової дисципліни;

— порушення, за яке накладено дисциплінарне стягнення;

— поведінку, невідповідну статусу державного службовця.

2.3. Показники додаткового збільшення розміру премії:

— виконання додаткових завдань керівництва;

— розробка проектів розпоряджень Ізюмського міського голови, рішень виконавчого комітету та сесій депутатських рад, міських програм з питань соціального захисту;

— взаємодія з органами виконавчої влади та об’єднаннями громадян в організації міських заходів зі святкування ювілейних дат.

 

 1. Порядок визначення фонду преміювання

3.1. Фонд преміювання працівників управління утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

3.2. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти управління у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

 

 1. Розмір премії та порядок преміювання

4.1. Преміювання працівників Управління здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними основних обов’язків за поданням начальників відділів. При преміюванні має забезпечуватися зв’язок виплат з результатами праці кожного працівника, а також конкретні показники діяльності відділу в цілому.

4.2. Премія нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, вислугу років та персональної надбавки.

4.3. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності.

4.4. Встановлення або позбавлення премії працівникам управління зазначаються в наказі про преміювання на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу.

4.5. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами на підставі наказу начальника управління у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.6.Преміювання начальника управління та його заступників, надання заступникам матеріальної допомоги, встановлення надбавок та доплат, видача грошової винагороди за сумліну, безперервну працю в органах місцевого самоврядування здійснюється з дозволу міського голови і в порядку, визначеному розпорядженням міського голови про умови оплати праці керівників та заступників керівників виконавчих органів Ізюмської міської ради.

4.7. Розмір щомісячної премії керівника управління встановлюється в розмірі 50% до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, вислугу років та персональної надбавки в разі відсутності розпорядження міського голови про застосування до нього мір дисциплінарного впливу. Виплата премії керівнику в розмірі більш ніж 50% здійснюється в межах встановленого фонду та економії фонду оплати праці на підставі подання профспілкового комітету за виконання особливо важливих робіт, націлених на поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни, отримувачів державних соціальних допомог та інших громадян, які потребують допомоги, а також на виконання заходів по досягненню нормативів безпеки та гігієни праці в Управлінні праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради.

 

 1. Надбавки та доплати

5.1. Розпорядженням Ізюмського міського голови керівникові Управління та його заступникам встановлюється розмір надбавки за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи.

5.2. За наказом начальника Управління у відповідності з розпорядженням Ізюмського міського голови працівникам Управління встановлюється надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у визначених розмірах до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років, у межах затвердженого кошторису.

5.3.У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

5.4. Виплата надбавки проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами на підставі наказу начальника Управління  у межах затвердженого кошторису.

 1. Надання матеріальної допомоги а виплата грошової винагороди

6.1. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення виплачується у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату працівника.

 6.2. Грошова винагорода виплачується за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 212.

6.3. Виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення виплачується на підставі заяви працівника за рішенням начальника управління в межах затвердженого кошторису.

6.4.Начальнику управління надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення, виплата грошової винагороди за сумлінну, безперервну працю в органах державної влади здійснюється за розпорядження міського голови в межах затвердженого кошторису.

6.5. У разі виплати працівникам матеріальної допомоги в розмірі меншому за середньомісячний заробіток, за заявою працівника, при наявності можливості, в кінці року йому може бути проведена доплата  в розмірі різниці між його середньомісячним заробітком та виплаченої матеріальної допомоги.

 

 1. Заключні положення

7.1.Преміювання працівників управління, надання їм матеріальної допомоги, встановлення надбавок та доплат, видача грошової винагороди за сумлінну, безперервну працю в органах державної влади здійснюється за наказом начальника управління.

Від адміністрації    :                                                     Від профспілкового комітету:

 

Начальник управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

                                                Н.П.Петрова

 

         Голова профспілкового комітету

         УПСЗН

Я.В.Максимова

«          »_____________ 20___р.           «          »_____________ 20___р.

 

Додаток № 3

до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради на 2013 – 2017 рр.

Комплексні заходи

по досягненню нормативів безпеки та гігієни праці

в Управлінні праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

на 2013-2017 роки

 

№ п/п Заходи Термін виконання Вартість,

тис. грн.

1. Виконати реконструкцію каналізаційної системи Управління 2013 р. 40,0
2. Виконати ремонт покрівлі будинку Управління 2013 р. 15,0
3. Електромережу приміщень управління  випробувати на опір ізоляції  

2013 р.

2016 р.

6,0
4. Забезпечити прибиральниць та водія засобами індивідуального захисту згідно норм (комбінезон, халат, гумові рукавички)  

з 2013 та згідно терміну заміни

 

2,0

5. Забезпечити прибиральниць миючими, дезинфікуючими засобами та необхідним інвентарем (швабри, віники, совки, ганчірки для миття підлоги, одноразовими пакетами для сміття) з 2013 р. і постійно  

1,0

на рік

6. Забезпечити санвузли засобами особистої гігієни (мило, паперові рушники, туалетний папір, освіжувачі повітря) з 2013 р. і постійно 1,0

на рік

 

7. Забезпечити управління медичними аптечками в необхідній кількості. 2013 р.

2015 р.

2017 р.

1,0
8. Влаштувати та обладнати кімнату гігієни жінок 2013-2017 рр. 15,0
9. Влаштувати та обладнати кімнату відпочинку та прийому їжі  працівників 2013-2017 рр. 15,0
10. Виконати реконструкцію системи освітлення приміщень Управління 2013-2017 рр. 25,0
11. Виконати заміну вікон і дверей управління на пластикові 2013-2017 рр. 60,0
12. Виконати ремонт приміщень Управління 2013-2017 рр. 150,0
13. Виконати укріплення стін та ремонт фасаду будинку Управління 2013-2017 рр. 350.0

 

Від адміністрації:                                                Від профспілкового  комітету:

 

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

 

_______________ Н.П.Петрова

 

Голова профспілкового комітету

Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

__________________ Я.В.Максимова

«____ »____________ 20___р. « ____ »_____________ 20___р.

 

 

Додаток № 4

до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради на 2013 – 2017 рр.

Склад

комісії по трудових спорах

 Управлінні праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

 

Голова комісії:     начальник Управлінні праці та соціального

захисту населення Ізюмської міської ради

 

Члени комісії:          від адміністрації Управління

 • начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин;
 • начальник відділу юридичної, кадрової та загальної роботи;
 • начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;

 

від трудового колективу Управління

 • голова профспілкового комітету;
 • заступник профспілкового комітету;
 • член профспілкового комітету.

Від адміністрації    :                                                        Від профсоюзного комітету:

 

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

                                                  Н.П.Петрова

 

             Голова профспілкового комітету

             УПСЗН

Я.В.Максимова

«          »_____________ 20___р.              «          »_____________ 20___р.

 

Додаток № 5

до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради на 2013 – 2017 рр.

 Перелік

посад працівників Управлінні праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради з ненормованим робочим днем,  яким  надається  додаткова відпустка

 1. Начальник управління                                                     7 днів
 2. Водій начальника                                                              7 днів

 Від адміністрації    :                                                        Від профсоюзного комітету:

 

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

                                                  Н.П.Петрова

 

             Голова профспілкового комітету

             УПСЗН

Я.В.Максимова

«          »_____________ 20___р.              «          »_____________ 20___р.

Додаток № 6

до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради на 2013 – 2017 рр.

СПИСОК

 посад із шкідливими і важкими умовами праці працівників Управлінні праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради зайнятість на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

 1. Прибиральник службових приміщень,

зайнятий прибиранням загальних убиралень, санвузлів                           — 3 дні

Від адміністрації    :                                                         Від профсоюзного комітету:

 

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради

                                                  Н.П.Петрова

 

             Голова профспілкового комітету

             УПСЗН

Я.В.Максимова

«          »_____________ 20___р.              «          »_____________ 20___р.

 

 

Постійне посилання на цю статтю: http://upszn-izyum.gov.ua/?page_id=1723

Свежие новости Чебаркуль Челябинской области на сегодня