Роздрукувати Страница

Положення про управління

ПОЛОЖЕННЯ 

про  Управління  праці та

соціального  захисту  населення

Ізюмської  міської  ради

м. Ізюм, 2013 р.

 1. Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради (далі – Управління) є структурним підрозділом Ізюмської міської ради, утворюється рішенням сесії Ізюмської міської ради і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Управління завдань.
 2. Управління підзвітне і підконтрольне Ізюмській міській раді, Ізюмському міському голові та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.
 3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України,  постановами Кабінету   Міністрів   України,   наказами Міністерства соціальної політики (далі — Мінсоцполітики), розпорядженнями Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Ізюмського міського голови, рішеннями Ізюмської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.
 4. Основним завданням Управління   є   забезпечення   реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення міста Ізюм, що включає:

  1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

  2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання соціальних програм і здійснення заходів у цій сфері;

  3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання пільг, субсидій  для   відшкодування   витрат   на   оплату   житлово-комунальних   послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

  4) організацію  соціального  обслуговування  населення,  здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей і осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

  5) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

  6) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов  для  безперешкодного  доступу  інвалідів  до  об’єктів  соціальної інфраструктури;

  7) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

  8) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

 1. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує   виконання  положень  Конституції   і   законів   України,  Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист соціальних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку міста Ізюм та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста Ізюм;

6) вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Ізюм;

7) забезпечує   ефективне   і   цільове   використання   відповідних бюджетних коштів на соціальні програми;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального та місцевого розвитку соціальної сфери;

9) розробляє проекти розпоряджень Ізюмського міського голови,  рішень Ізюмської міської ради та його виконавчого комітету;

10) бере участь у розробленні проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи в сфері соціального захисту населення;

11) бере участь у підготовці звітів Ізюмського міського голови для їх розгляду на сесії Ізюмської міської ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Ізюмському міському голові;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) бере  участь  у  підготовці  проектів  угод,   договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласних та місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень в сфері соціального захисту;

19) здійснює    повноваження,    делеговані    державою;

20) забезпечує  у   межах   своїх   повноважень   виконання   завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

бере участь у вирішенні відповідно до законодавства України колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

26)       залучає   громадські   та   благодійні   організації  до   виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

27)       здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

28)       у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

— забезпечує співробітництво органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

— здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів і угод, в межах повноважень розглядає їх щодо відповідності законодавству, у разі виявлення порушень надає рекомендації стосовно їх усунення   та забезпечує зберігання копій;

— здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

— забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

— бере участь у розробленні програми зайнятості населення міста Ізюм та у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

— забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової служби);

29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
          а) організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення тощо;

б) здійснює призначення та виплату:

— державної допомоги сім’ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу; компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

— державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

— щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

— одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

в) бере участь у роботі комісій, утворених при Ізюмській міській раді та Ізюмському виконавчому комітетові з питань соціального захисту населення;

г) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг;

д) проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

е) здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню згідно затвердженого порядку;

є) визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

ж) формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку одержувачів державної соціальної допомоги;

з) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

и) організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

і) надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг, у тому числі шляхом організації роботи «мобільних соціальних офісів»;

й) здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

ї) організовує роботу державних соціальних інспекторів;

30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

а) організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

б) приймає участь в комісії з питань підготовки документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

в) організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

г) подає пропозиції до проектів регіональних та місцевих програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

д) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства України;

е) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає Ізюмському міському голові пропозиції з цих питань;

є) здійснює відповідно до законодавства України виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

ж) видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства;

з) організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

и) бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією;

31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

а) організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах по місту Ізюм, готує та подає пропозиції Ізюмській міській раді та Ізюмському міському голові щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

б) забезпечує облік осіб, які звертаються в Управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

в) спрямовує та координує діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

г) здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

д) подає пропозиції Ізюмській міській раді та Ізюмському міському голові щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

е) сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

є) забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

ж) подає пропозиції Ізюмській міській раді та Ізюмському міському голові під час формування проекту місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

з) сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

и) забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

і) бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

ї) сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

й) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

к) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

л) сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

м) подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

н) сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

о) вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

п) сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

32)       у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

а) здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

б) здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

в) координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органу місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

г) здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

д) здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

е) визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації;

є) подає пропозиції щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

ж) інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

з) інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

33) щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

а) реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;

б) сприяє діяльності дитячих клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

в) взаємодіє з іншими структурними підрозділами Ізюмської міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

г) забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам Ізюмської міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

д) надає у межах своїх повноважень сім’ям та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї;

е) забезпечує у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом;

є) забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам Ізюмської міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;

з) забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

ж) організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; вносить пропозиції Ізюмській міській раді та Ізюмському міському голові про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;

34) забезпечує  ведення  єдиної  інформаційно-аналітичної  системи соціального    захисту    населення    (ІАССЗН),    Єдиного    державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого  банку  даних  з  проблем   інвалідності  (ЦБІ),   інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

35)       інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

36) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

37) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Ізюмської міської ради, виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Ізюмської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Ізюмської міської ради у сфері соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Ізюмської міської ради, Ізюмським виконавчим комітетом, Ізюмським міським головою, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Ізюмським міським головою згідно із  законодавством про службу в органах місцевого самоврядування за погодженням з директором Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.
 3. Начальник управління:

здійснює     керівництво     управлінням,      несе     персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

подає на затвердження до Ізюмської міської ради положення про управління;

затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів управління та функціональні обов’язки;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи з соціального захисту населення;

вживає  заходів  до  удосконалення  організації  та  підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед Ізюмською міською радою, Ізюмським міським головою про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегій;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях структурних підрозділів та комітетах Ізюмської міської ради;

представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Ізюмської міської ради, з Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, підприємствами,   установами   та   організаціями  —  за дорученням Ізюмської міської ради та Ізюмського міського голови;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

подає на затвердження Ізюмській міській раді проект кошторису та Ізюмському міському голові штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці;

розпоряджається   коштами   у   межах   затвердженого  Ізюмською міською радою кошторису Управління;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Управління;

призначає на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу (службу в органах місцевого самоврядування), посадових осіб Управління, присвоєння їм рангів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є посадовими особами органу місцевого самоврядування, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

готує подання кандидатури для призначення на посаду керівника центру соціальної служби для сім’ї, дітей і молоді та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

забезпечує    дотримання    працівниками    Управління    правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

 1. Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади наказом начальника Управління за погодженням з Ізюмським міським головою.
 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає Ізюмська міська рада у межах відповідних бюджетних призначень.
 3. Кошторис Управління затверджує Ізюмська міська рада за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
 4. Штатний розпис Управління за пропозиціями начальника Управління затверджується Ізюмським міським головою.
 5. Управління є юридичною   особою   публічного   права,   має самостійний   баланс,   рахунки   в   органах   Казначейства,   печатку   із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Постійне посилання на цю статтю: http://upszn-izyum.gov.ua/?page_id=1718