Роздрукувати Страница

Положення про управління

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення __ сесії Ізюмської міської ради

7 скликання від _______ 2018 року №____

Ізюмський міський голова

__________ В.В.Марченко

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  Управління  соціального  захисту  населення

Ізюмської  міської  ради

м. Ізюм, 2018 р.

 

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради (далі – Управління) є структурним підрозділом Ізюмської міської ради і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Управління завдань з соціального захисту населення.

1.2.Скорочена назва Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради – УСЗН Ізюмської міської ради.

1.3.Управління підзвітне і підконтрольне Ізюмській міській раді, виконавчому комітету Ізюмської міської ради, Ізюмському міському голові та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

1.4.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі — Мінсоцполітики), розпорядженнями Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Ізюмського міського голови, рішеннями Ізюмської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.5.Засновником Управління є Ізюмська міська рада (код ЄДРПОУ 26201641, місцезнаходження: Харківська область, місто Ізюм, площа Центральна, 1). Ізюмська міська рада затверджує структуру, чисельність працівників і витрати на утримання Управління. Штатний розпис Управління затверджується Ізюмським міським головою за поданням начальника Управління.

1.6. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, розрахункові та бюджетні рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.7. Організаційно — правова форма Управління — орган місцевого самоврядування. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів.

1.8. Управління є неприбутковою організацією. Управлінню забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. забороняється. Доходи (прибутки) Управління, як неприбуткової організації, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами».  

1.9. Відповідно до чинного законодавства Управління може мати безпосередньо йому підпорядковані установи, заклади, споруди.

1.10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Ізюмським міським головою згідно чинного законодавства України.

1.11. Працівники Управління призначаються на посаду та звільняються з посади наказом начальником Управління відповідно до чинного законодавства України.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

Основним завданням діяльності Управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення міста Ізюм, що включає:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань, учасників АТО.

2.2. Організація ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади з профспілками, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

2.3. Забезпечення реалізації державної політики з питань підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї.

2.4. Забезпечення гендерної рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання соціальних програм і здійснення заходів у цій сфері.

2.5. Призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій, пільг  та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України.

2.6. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2.7. Організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг з залученням недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

2.8. Розроблення та організація виконання комплексних місцевих програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення міста, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

2.9. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури.

2.10. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

2.11. Організація роботи з внутрішньо-переміщеними особами згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо-переміщених осіб» та відповідних положень, затверджених постановами Кабінету міністрів України.

 

3.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

3.1. Організація виконання положень Конституції і законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України, рішень Ізюмської міської ради та виконавчого комітету Ізюмської міської ради, розпоряджень Ізюмського міського голови в сфері соціального захисту населення та здійснення контролю за їх реалізацією.

3.2. Забезпечення у межах своїх повноважень захисту соціальних прав і законних інтересів незахищених верст населення.

3.3. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.4. Аналіз стану та тенденції соціального розвитку міста Ізюм та надання пропозицій щодо усунення недоліків.

3.5. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста Ізюм.

3.6. Внесення пропозицій по проекту бюджету міста Ізюм з фінансування програм соціального захисту населення.

3.7. Забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів на соціальні програми.

3.8. Участь у підготовці заходів щодо регіонального та місцевого розвитку соціальної сфери.

3.9. Розробка проектів розпоряджень Ізюмського міського голови,  рішень Ізюмської міської ради та її виконавчого комітету, підготовка інших проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, проведення експертиз таких актів.

3.10. Участь у розробленні проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи органів місцевого самоврядування в сфері соціального захисту населення.

3.11. Участь у підготовці звітів Ізюмського міського голови в сфері соціального захисту населення для їх розгляду на сесії Ізюмської міської ради.

3.12. Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами органів самоврядування інформаційних та аналітичних матеріалів для подання Ізюмському міському голові.

3.13. Забезпечення здійснення заходів по запобіганню і протидії корупції.

3.14. Участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.15. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.

3.16. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласних та місцевих рад.

3.17. Забезпечення доступу до публічної інформації, володільцем якої є Управління.

3.18. Інформування населення про стан здійснення визначених  повноважень в сфері соціального захисту.

3.19. Здійснення повноважень, делегованих державою.

3.20. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.21. Організація роботи з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 

3.22. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.23. Участь у вирішенні відповідно до законодавства України колективних трудових спорів (конфліктів).

3.24. Забезпечення захисту персональних даних.

3.25. Надання в установленому порядку статистичної звітності з питань, що належать до компетенції Управління.

3.26. Залучення громадських та благодійних організацій до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів.

3.27. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

3.28. Здійснення повноважень в сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

3.28.1. Здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод, в межах повноважень розгляд їх щодо відповідності законодавству, у разі виявлення порушень надання рекомендацій стосовно їх усунення та забезпечення зберігання копій.

3.28.2. Здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

3.28.3. Забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць.

3.28.4. Участь у розробленні програми зайнятості населення міста Ізюм та у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.

3.29. Реалізація заходів соціальної підтримки населення:

3.29.1. Організація роботи з надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України.

3.29.2. Здійснення призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу; компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

3.30. Здійснення наступних призначень та виплат:

3.30.1. Здійснення призначення та виплати  державної соціальної

допомоги особам, які не мають права на пенсію, і інвалідам та державної соціальної допомоги на догляд.

3.30.2. Здійснення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку.

3.30.3. Здійснення виплат одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня».

3.31. Участь у роботі комісій, утворених при Ізюмській міській раді та  виконавчому комітетові Ізюмської міської ради, з питань соціального захисту населення.

3.32. Сприяння громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг.

3.33. Проведення електронних звірок інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

3.34. Здійснення розрахунків з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню згідно затвердженого порядку.

3.35. Формування податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку одержувачів державної соціальної допомоги.

3.36. Проведення інвентаризації особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.

3.37. Організація прийому документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна», забезпечення розгляду заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг.

3.38. Надання консультацій з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг, у тому числі шляхом організації роботи «мобільних соціальних офісів».

3.39. Здійснення контролю відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.

3.40. Організація роботи державних соціальних інспекторів:

3.40.1. Здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, субсидії для відшкодування витрат на  оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, інших соціальних виплат, цільовим використанням коштів Державного бюджету, спрямованих на цю мету.

3.40.2. Перевірка достовірності та повноти інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сімей, що звертаються за призначенням державної  соціальної допомоги.

3.40.3. Складання актів за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги.

3.40.4. Підготовка матеріалів по припиненню надання державної соціальної допомоги, передбачених законодавством України.

3.40.5. Контроль за призначенням та відновленням соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам та перевірка достовірності наданих ними відомостей.

3.41. Реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

3.41.1. Організація призначення та виплати допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України.

3.41.2. Участь в комісії з питань підготовки документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.41.3. Організація санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.

3.41.4. Подання пропозицій до проектів регіональних та місцевих програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.42. Організація в межах своєї компетенції роботи з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства України.

3.43. Аналіз стану виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством України пільг соціально незахищеним громадянам та подача Ізюмському міському голові пропозицій з цих питань.

3.44. Здійснення відповідно до законодавства України виплати грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.

3.44. Видача відповідних посвідчень категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства.

3.45. Організація та здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

3.46. Участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил України та інших військових формувань, соціального захисту учасників АТО та здійснення контролю за їх реалізацією:

3.46.1. Підготовка пропозицій щодо виділення коштів місцевого бюджету для надання матеріальної допомоги  сім’ям військовослужбовців, призваних на військовому строкову службу під час мобілізації, демобілізованим та іншим особам, які брали участь в АТО та надання пакету документів до виконавчого комітету Ізюмської міської ради для прийняття відповідного рішення.

3.46.2. Оформлення документів відпочинку в санаторно-курортних закладах Харківської області учасників АТО та їх психологічної реабілітації.

3.46.3. Залучення учасників АТО до соціальної та професійної адаптації.

3.47. Організація соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

3.47.1. Організація роботи з визначення потреби у соціальних послугах по місту Ізюм, підготовка та подача пропозицій Ізюмській міській раді та Ізюмському міському голові щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями.

3.47.2. Забезпечення обліку осіб, які звертаються в Управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяння в оформленні документів цим особам.

3.47.3. Координація діяльності та методичне наповнення Ізюмського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ізюмської міської ради.

3.47.4. Здійснення аналізу ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці.

3.47.5. Подання пропозицій Ізюмській міській раді та Ізюмському міському голові щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя.

3.47.6. Сприяння створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

3.47.7. Забезпечення призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги.

3.47.8. Подання пропозицій Ізюмській міській раді та Ізюмському міському голові під час формування проекту місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги.

3.47.9. Сприяння впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України.

3.47.10. Забезпечення доступності громадян до соціальних послуг, контроль їх якості та своєчасність надання відповідно до законодавства України.

3.47.11. Участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення.

3.47.12. Сприяння створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам.

3.47.13. Сприяння волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

3.47.14. У межах своєї компетенції організація роботи, пов’язаної з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.47.15. Сприяння влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів.

3.47.16. Організація роботи щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

3.47.17. Сприяння благодійним, релігійним, волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.47.18. Проведення заходів соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

3.47.19. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення.

3.48. Організація роботи       у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

3.48.1. Здійснення обліку інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

3.48.2. Здійснення роботи з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями.

3.48.3. Координація роботи реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органу місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ.

3.48.4. Здійснення направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою.

3.48.5. Здійснення виплат грошових компенсацій, передбачених законодавством України.

3.48.6. Визначення потреби у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством України, та направлення узагальненої інформації Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

3.48.7. Подання пропозицій щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів.

3.48.8. Інформування інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

3.48.9. Інформування центру зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати.

3.49. Організація роботи щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

3.49.1. Реалізація заходів та програм, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надання у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї.

3.49.2. Взаємодія з іншими структурними підрозділами Ізюмської міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей.

3.49.3. Виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання правової, методичної та організаційної допомоги структурним підрозділам Ізюмської міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності.

3.49.4. Надання у межах своїх повноважень сім’ям та окремим громадянам методичної допомоги з питань запобігання насильству в сім’ї, забезпечення організації діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї.

3.49.5. Забезпечення у межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей, сприяння забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом.

3.49.6. Забезпечення виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надання правової, методичної та організаційної допомоги структурним підрозділам Ізюмської міської ради, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми.

3.49.7. Забезпечення впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

3.49.8. Організація роботи з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; внесення пропозицій Ізюмській міській раді та Ізюмському міському голові про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надання консультаційно-методичну допомогу цим установам.

3.49.9. Забезпечення ведення єдиної  інформаційно-аналітичної  системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Міністерством соціальної політики України, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі;

3.50. Реалізація заходів соціальної підтримки внутрішньо-переміщених осіб:

3.50.1. Взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб та внесення відповідних відомостей до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо-переміщених осіб.

3.50.2. Призначення соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам.

3.50.3. Призначення та виплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо-переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

3.51. Інформування населення з питань, що належать до компетенції Управління, роз’яснення громадянам положення нормативно-правових актів України з питань соціального захисту населення, у тому числі через засоби масової інформації.

3.52. Забезпечення на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань, грантових та благодійних проектах всіх рівнів.

3.53. Здійснення інших передбачених законодавством України повноважень.

  1. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління в межах своїх повноважень має наступні права:

4.1.Діяти в межах повноважень, наданих Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Ізюмської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Ізюмського міського голови та Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4.2. Брати участь у підготовці програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з інших питань соціального захисту населення міста, подавати їх на схвалення виконавчому комітету Ізюмської міської ради та на затвердження Ізюмської міської ради, організовувати їх виконання, звітувати про хід і результати виконання програм перед Ізюмською міською радою та її виконавчим комітетом.

4.3. Залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету Ізюмської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.4. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів виконавчого комітету Ізюмської міської ради, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію, інші матеріали, а в разі потреби – відповідні документи для виконання покладених на Управління завдань.

4.5. Брати участь у нарадах, що проводяться в виконавчому комітеті Ізюмської міської ради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до повноважень Управління.

4.6. Використовувати систему зв’язку і комунікацій, технічні та транспортні засоби, що наявні у виконавчому комітеті Ізюмської міської ради та підпорядкованим Ізюмській міській раді структурним підрозділам для виконання покладених на Управління завдань.

4.7. Створювати  організаційні комітети, робочі групи для підготовки та проведення заходів, що відносяться до компетенції Управління.

4.8. Укладати у встановленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, для виконання покладених на Управління завдань.

4.9. Подавати пропозиції щодо удосконалення організації роботи із зверненнями громадян, діючої системи управління якістю.

4.10. Надавати інші послуги, які входять до компетенції Управління відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Ізюмським міським головою згідно з чинним законодавством України.

Начальником Управління може бути особа, що є громадянином України, має повну вищу освіту за кваліфікаційною вимогою магістра державного управління, стаж роботи на державній службі та службі в органі місцевого самоврядування не менш ніж 5 років.

Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади наказом по Управлінню, за погодженням Ізюмського міського голови, згідно з розподілом обов’язків.

5.4.Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, джерелом фінансування можуть бути кошти обласного та державного бюджетів згідно затверджених програм, а також благодійні та інші надходження.

5.5.Працівники Управління в своїй діяльності керуються посадовими інструкціями, які затверджує начальник Управління.

5.6. В структуру Управління входять та підпорядковуються:

         5.6.1. Ізюмський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (код ЄДРПОУ 26356823).

         5.6.2. Централізована бухгалтерія при Управлінні соціального захисту населення Ізюмської міської ради.

         5.7. Бухгалтерський облік та звітність в Управління та Ізюмському міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ведеться Централізованою бухгалтерією при Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради.

5.8. Схема структури Управління додається (Додаток 1).

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

НАЧАЛЬНИКА  УПРАВЛІННЯ

6.1. Начальник Управління:

6.1.1 Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні.

6.1.2. Подає на затвердження до Ізюмської міської ради положення про Управління, проект кошторису та Ізюмському міському голові штатний розпис Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці.

6.1.3. Затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів Управління.

6.1.4. Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи з соціального захисту населення.

6.1.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6.1.6. Звітує перед Ізюмською міською радою, Ізюмським міським головою про виконання покладених на Управління завдань.

6.1.7. Постійно готує проекти нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, проводить експертизу таких актів.

6.1.8. Вносить пропозиції щодо формування міської програми соціально-економічного розвитку, що належать до компетенції Управління, та готує проекти рішень Ізюмської міської ради, виконавчого комітету Ізюмської міської ради та розпоряджень Ізюмського міського голови.

6.1.9. Входить до складу відповідних комісій при виконавчому комітеті Ізюмської міської ради.

6.1.10. Представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Ізюмської міської ради, з Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням Ізюмської міської ради та Ізюмського міського голови.

6.1.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.1.12. Розпоряджається коштами у межах затвердженого Ізюмською міською радою кошторису Управління.

6.1.13. Здійснює добір кадрів.

6.1.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Управління.

6.1.15. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу (службу в органах місцевого самоврядування), посадових осіб Управління, присвоєння їм рангів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є посадовими особами органу місцевого самоврядування, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

6.1.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

6.1.17. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.1.18. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

 

  1. МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Майно Управління, яке передане йому Ізюмською міською радою, закріплене за ним на праві оперативного управління. Управління володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником в особі Ізюмської міської ради для здійснення своєї діяльності у межах встановлених чинним законодавством України, а також власником майна.

 

  1. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ.

         8.1.Зміни до цього Положення вносяться на підставі рішень Ізюмської міської ради шляхом викладення Положення в новій редакції.

         8.2.Зміни до Положення є чинними з моменту їх внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

 

  1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ.

9.1.Ліквідація та реорганізація Управління здійснюється рішенням Ізюмської міської ради.

9.2.Після прийняття рішення про ліквідацію Управління створюється ліквідаційна комісія у відповідності  до вимог чинного законодавства України.

9.3.Майно, яке залишилося після уплати всіх обов’язкових платежів і розрахунків з кредиторами, передається територіальній громаді в особі Ізюмської міської ради.

 

Секретар Ізюмської міської ради                                        А.Г. Єрдаларян