Роздрукувати Страница

Створення робочих місць для інвалідів

 

Notice

Роз’яснення вимог законодавства України стосовно створення робочих місць для працевлаштування інвалідів

ЯКІ ОБОВ`ЯЗКИ ПОКЛАДАЮТЬСЯ НА РОБОТОДАВЦЯ?

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів” від 21.03.91 №875-XII (далі Закон №875-XII) для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю (далі роботодавці), встановлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Частиною 11 ст.19 Закону №875-XII встановлено що: “Норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, порядок його встановлення визначаються виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, або порядок їх встановлення, відмінні від зазначених у цьому Законі, застосовуються положення цього Закону.”

В силу ст.19, 20 Закону №875-XII роботодавці в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб самостійно:

   — реєструються у відповідних відділеннях Фонду,

   — розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого ч.1 ст.19 зазначеного Закону,

   — забезпечують працевлаштування інвалідів,

   — подають звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів до відповідного відділення Фонду до 1 березня року, що настає за звітним,

   — сплачують адміністративно-господарські санкції в разі не виконання нормативу працевлаштування інвалідів до 15 квітня року, що настає за звітним,

   — сплачують пеню в разі несвоєчасної сплати адміністративно-господарських санкцій.

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У ФОНДІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ?

Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю у відділеннях Фонду (далі – Порядок) затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.07 №70 „Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”.

Реєстр роботодавців ведеться відділенням Фонду на електронних носіях інформації, до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно.

Роботодавці, у яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців не пізніше ніж протягом десяти робочих днів після їх державної реєстрації.

Роботодавець, у якого кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми й більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду в строк, визначений для новостворених роботодавців.

Роботодавець, у якого змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи — підприємця, реєструються у відповідних відділеннях Фонду в строк, визначений для новостворених роботодавців.

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата подання ним документів, зазначених у Порядку, а в разі надсилання їх поштою — дата на поштовому штемпелі.

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну Заяву за формою, що затверджена Наказом Мінпраці від 14.03.07 N 98, зареєстрованим у Мін’юсті від 29.03.07 N 290/13557, та копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи — підприємця (далі — Свідоцтво).

Підприємства, установи, організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають також копію Довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби (далі — Довідка).

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із Заявою, копіями Свідоцтва та Довідки подають відомості про такі підрозділи.

Господарські об’єднання, утворені відповідно до статті 19 Закону №875-XII, разом із Заявою, копіями Свідоцтва та Довідки подають:

   — копію Установчого договору та/або Статуту господарського об’єднання;

   — перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання;

   — копії Свідоцтв підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання.

Оригінали документів пред’являються під час подання Заяви. У разі надсилання Заяви поштою копії документів засвідчуються нотаріально.

Якщо роботодавець не зареєстрований у відповідному відділенні Фонду, але надає звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів, то він може перед подачею звіту зареєструватися.

ЯК ЗВІТУВАТИ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ?

Відповідно до пунктів 2, 3 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого Постановою КМУ від 31.01.07 №70, до Фонду соціального захисту інвалідів роботодавці подають форму звітності №10-ПIЗвіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів”, що заповнюється з використанням інструкції з її заповнення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 10.02.07 № 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.02.07 року за № 117/13384 (далі — Наказ № 42).

Даний звіт подається (або надсилається рекомендованим листом) роботодавцями щороку не пізніше 1 березня року, що настає за звітним до відповідних регіональних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, в яких вони зареєстровані (п.2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, п. 2.1 Наказу № 42).

При заповненні звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів слід ураховувати те, що відповідно до п.3.4 Інструкції щодо заповнення форми №10-ПI (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженої наказом Мінпраці від 10.02.07 №42, дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (рядок 02), та кількості інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях.

Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення). При цьому, згідно з п.3.1 приведеної Інструкції, у рядку 01 середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік, має визначатись відповідно до п.3.2 Iнструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.05 №286 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 30.11.05 за №1442/11722 (із змінами).

Слід зазначити, що відповідно до п.2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, до облікової кількості штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

Враховуючи вищевикладене, якщо середньоблікова чисельність штатних працівників складає від 8 до 25 осіб, норми законодавства стосовно працевлаштування інвалідів будуть вважатись виконаними, якщо інвалід пропрацював на підприємстві шість місяців звітного року, при цьому, данні табельного обліку використання робочого часу робітника мають відповідати цим шести місяцям звітного року згідно ч.2 п.3.2. Інструкції зі статистики кількості працівників.

ХТО СПЛАЧУЄ АДМІНІСТРАТИВНО- ГОСПОДАСЬКІ САНКЦІЇ?

Адміністративно-господарська санкція – це грошове зобов`язання, альтернативне зобов`язанню самостійно здійснити працевлаштування інвалідів відповідно до Закону №875-XII, сплачується в порядку і розмірах, передбачених Законом та Постановою КМУ від 31.01.07 №70.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим ст.19 Закону, щороку сплачують адміністративно-господарські санкції відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Сума санкції визначається в розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.

Для роботодавців, у яких працює від 8 до 14 осіб включно, сума адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати штатних працівників, що працювали в них протягом звітного року.

Положення цієї частини не поширюються на підприємства, установи й організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

ХТО СПЛАЧУЄ ПЕНЮ?

Пеня – це штрафна санкція, що обчислюється у відсотках від сум несвоєчасно сплаченої адміністративно-господарської санкції, передбаченої Законом за кожний календарний день прострочення виконання зобов`язання. Частина 2 ст.20 Закону №875-ХІІ встановлює, що порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Порядок нарахування пені та її сплати затверджено Наказом Мінпраці від 15.05.07 №223, зареєстрованим у Мін’юсті від 30.05.07 N 552/13819.

Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

ЯК СПЛАЧУЮТЬСЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ І ПЕНЯ?

Відповідно до п.4, п.5 ст.20 Закону №875-ХІІ, адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються роботодавцями самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу, встановленого ч.1 ст.19 цього Закону. При цьому до правовідносин зі стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначені ст.250 Господарського кодексу України.

Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, проводять за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів).

З огляду на п.2 Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженого Постановою КМУ від 31.01.07 №70, роботодавці сплачують суму адміністративно-господарських санкцій відділенням Фонду соціального захисту інвалідів за місцем їх державної реєстрації, як юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, на балансовий рахунок 3510 в установах Національного банку, відкритий в органах Державного казначейства, або на балансовий рахунок 2510 в установах комерційних банків.

У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх сплати за рішенням господарського суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно підприємства, установи, організації, фізичної особи, яка використовує найману працю, в порядку, передбаченому законом.

ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ НОРМАТИВУ ТА НЕПОДАННЯ ЗВІТУ НЕСЕ ПОСАДОВА ОСОБА ПІДПРИЄМСТВА ТА ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄМЕЦЬ?

Відповідно до ч.2 ст.188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП):

— невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— неподання посадовою особою підприємства, на яку покладені ці обов`язки, Фонду соціального захисту інвалідів Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів N10-ПI, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 255 КУпАП визначено, що уповноважені особи Міністерства праці та соціальної політики України та його органів при виявленні правопорушення складають протокол про адміністративне правопорушення, який є юридичною підставою для звернення до суду.

Бюджетні установи, що повністю утримуються за рахунок місцевих бюджетів, згідно ч.1 ст.19 Закону №875-ХІІ не звільняються від виконання вимог цієї статті та повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, а у разі його невиконання на посадову особу, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичну особу, яка використовує найману працю, накладається адміністративний штраф.

НА ЯКИХ УМОВАХ РОБОТОДАВЕЦЬ МОЖЕ ОТРИМАТИ ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ?

Відповідно до ст.20 Закону №875-ХІІ та Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженому Постановою КМУ від 31.01.07 №70, суми адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів, серед іншого і на:

— надання підприємствам, установам, організаціям (у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів), фізичним особам, які використовують найману працю, цільової позики (на поворотній основі зі строком повернення до трьох років) на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів;

— надання підприємствам, установам, організаціям (у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів), фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні.

Цільові позики та дотації підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів надаються лише за наявності відповідного рішення міжвідомчої Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Цільова позика надаються роботодавцям, які:

   — виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів і в році звернення або в році, що передував йому, отримали фінансову допомогу на безповоротній основі;

   — сплатили суму санкцій та пеню;

   — чисельність їх штатних працівників не перевищує восьми осіб.

Цільова позика не надається у разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

   — роботодавець не зареєстрований у відділенні Фонду, за винятком роботодавця, який має чисельність штатних працівників до восьми чоловік;

   — роботодавець має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством, суми санкцій та пені;

   — роботодавець, який звернувся за отриманням фінансової допомоги до відділення Фонду на придбання обладнання (устатковання), не має дозволу (ліцензії) на виконання відповідних робіт чи надання послуг;

   — роботодавець не забезпечив належне виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду;

   — роботодавець у встановленому порядку визнаний банкрутом чи стосовно нього порушено справу про банкрутство.

Відділення Фонду не надають фінансову допомогу та цільову позику неприбутковим установам та організаціям.